30th lip 2014

Patrycja dzisiaj ma si? lepiej!!! Dzisiaj nawet wsta?a z ??ka i bawi?a si? przez chwil?. Chcia?a przymierzy? swj zestaw bi?uterii, ktra dosta?a w nagrod? za podczas badania tomografem. Jej krwinki zacz??y si? odbudowywa?! Mo?e to jeszcze zaj?? kilka dni kiedy […]

28th lip 2014

Nadal jeste?my w szpitalu i min?? ju? 6 dzie?. Patrycja jest bardzo s?aba i jej temperatura pojawia si? z coraz mniejsz? cz?stotliwo?ci?. I tak na przyk?ad wczoraj pozosta?a bez gor?czki 18 godzin. Wynik tomografu nie wykaza? nic negatywnego – CHWA?A […]

25th lip 2014

To jest ju? trzeci dzie? Patrycji w szpitalu. Super poniewa? nie ma ju? wymiotw, jednak nadal jej temperatura skacze na szcz??cie z coraz wi?kszymi odst?pami czasowymi. Nadal podawane s? jej antybiotyki. Jej wymazy by?y negatywne co oznacza, ?e przyczyn? gor?czki […]

23rd lip 2014

Po tym jak wrcili?my wczoraj z kliniki ankologicznej i sp?dzilismy w domy 3 godziny, musieli?my wieczorem jecha? do szpitala ponownie poniewa? gor?czka wrci?a. Gor?czka nie by?a bardzo ale lekarze zabronili podawania jakichkolwiek lekw przeciw gor?czkowych, poniewa? chc? j? zobaczy? i […]